Köy imar ve mera kanunlarında değişiklikler

Yazan 18 Ağu, 2011 tarihinde dosyalanan yer Ekoloji ve çevre, Mevzuat, Son Haberler. Bu yazıya olan tüm cevapları burdan izleyebilirsiniz. RSS 2.0. Geri beslemeleri buradan izleyebilirsiniz

 

17 ağustos 2011 tarihli resmi gazete

 

 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI

 

KANUN V E KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

HÜKMÜNDE KARARNAME

 

MADDE 22 – 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

 

“Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar

 

MADDE 27 – Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik

alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis

niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı

yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav,

berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri

ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası

gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe

incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku

ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması

zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve

mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve

kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve

entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve

hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur.

Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 28

inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.

 

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik

alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca

bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya

kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen

yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın

kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.

 

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan

sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak

kabul edilir.

 

İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması

halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy

yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak

kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il

sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel

meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu

sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan

sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.

 

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına

yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi,

güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer

seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro

paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere

uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı

ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan

yönetmelikle belirlenir.”

 

MADDE 23 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“EK MADDE 4 – Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla

geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla

kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli

alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri

yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek

üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgili

belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel

kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilir. Özel kanunlar kapsamı

dışında kalan alanlarda belediyesince veya il özel idaresince geçici

yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartları hazırlanır ve

onaylanır. Bu taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların

dışındakiler, il özel idaresince veya belediyesince ve özel kanunlarla

belirlenmiş alanlarda ilgili idarece kadastro verileri işlenmiş hâlihazır

haritalar üzerine yapılmış vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun

olarak talep sahiplerine bedeli karşılığında yirmidokuz yıla kadar tahsis

edilebilir. Bu yerlerde umumi ve kamusal yapılar hariç, inşa edilecek

yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200

metrekareyi geçemez. Bu yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme

kullanılmak suretiyle yapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu

fıkra kapsamında tahsis edilecek mera, yaylak ve kışlakların il genelindeki

toplam mera, yaylak ve kışlakların binde beşini geçmemek üzere oranının

belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakkı tesis edilmek

suretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, tahsil edilen

bedellerin kullanım şekline, tahsis süresinin sona ermesine, komisyonun

teşkiline ve diğer konulara ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri

Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşleri alınarak

Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

 

Mera, yaylak ve kışlakların 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik

Kanunu uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim

bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı

değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı

Kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm

Bakanlığına tahsis edilir.”

Yanıtla

Lütfen yorumunuzu onaylayın